Jak dostać 300 zł na dziecko, czyli od kiedy rusza „Dobry Start” i co już wiadomo

0
178

Od razu na wstępie zaznaczę, że skupiam się na suchych faktach i nie zamierzam ani o milimetr przesuwać się w kierunku dyskusji i ocen. Dyskusje i oceny pozostawiam specjalistom od analizy makroekonomicznej kraju i od analizy jego sytuacji socjalnej, demograficznej czy jakiejś tam jeszcze. Specjalistów w tej materii w Internecie jest, jak wiadomo, całe mnóstwo i na pewno znajdzie się wielu, którzy błysną intelektem. Nie umywam się, ja, biedny żuczek, do nich, dlatego u mnie kawa na ławę i nic więcej.

Od kiedy rusza program wyprawki na ucznia?

Zgodnie z projektem (projektem!), który jest obecnie na etapie konsultacji społecznych (konsultacji!), program ma ruszyć już w tym roku, w sierpniu 2018 i świadczenia mają być wypłacane właśnie od sierpnia i nie później niż do 30 września w tym roku i każdym kolejnym.

Wyprawka będzie wypłacana raz do roku przed rozpoczęciem roku szkolnego, przy czym urzędy będą miały maksymalnie 2 miesiące na wypłatę świadczenia od momentu złożenia wniosku o nie, jednak – jak wyżej – terminem nieprzekraczalnym jest 30 września danego roku.

Komu przysługuje 300 zł na dziecko?

Wszystkim uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych do ukończenia przez nich 18 lat (chyba że nauka jest kontynuowana, wtedy do ukończenia 20. roku życia), bez względu na sytuację materialną rodziców i ilość dzieci w rodzinie. Nie trzeba będzie weryfikować dochodów, udowadniać czegokolwiek. Dzieciom niepełnosprawnym, o różnym stopniu niepełnosprawności, świadczenie będzie wypłacane do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Uwaga! Projekt mówi o UCZNIACH, czyli dzieciach już na etapie edukacji SZKOLNEJ. Dzieci uczęszczające do zerówek (nawet przyszkolnych) są jeszcze na etapie edukacji PRZEDSZKOLNEJ i im świadczenie się nie należy. Inaczej mówiąc, żeby otrzymać 300 zł wyprawki, trzeba być co najmniej uczniem 1 klasy szkoły podstawowej.

Świadczenie przysługuje zarówno obywatelom polskim, jak i cudzoziemcom zamieszkującym terytorium Polski. Szczegóły są podane w rozporządzeniu Rady Ministrów – proszę sobie przeczytać tutaj: link do strony rządowej, można sobie pobrać dokument.

Przez dziecko – zgodnie z rozporządzeniem – rozumiemy dziecko własne lub – cytuję – „dziecko znajdujące się pod opieką opiekuna faktycznego, dziecko znajdujące się pod opieką prawną, lub dziecko, które zostało umieszczone w pieczy zastępczej oraz osobę, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zwanej dalej „ustawą”;”.

Opiekun faktyczny natomiast oznacza osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o jego przysposobienie.

Czyli językiem prawniczym: paragraf 4. punkt 1 rozporządzenia mówi, że:

Świadczenie dobry start przysługuje rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych oraz osobom uczącym się.

Natomiast punkt 2. i 3. w tym samym paragrafie szczegółowo dookreśla to, co napisałam wcześniej:

Świadczenie dobry start przysługuje na dziecko do ukończenia:
1) 18. roku życia w roku, w którym kończy się dany rok szkolny;
2) 24. roku życia w roku, w którym kończy się dany rok szkolny  w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.
3. W przypadku gdy dziecko w wieku od ukończenia 19. roku życia w roku, w którym kończy się dany rok szkolny nie legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, świadczenie dobry start przysługuje również na to dziecko do ukończenia przez nie 20. roku życia w roku, w którym kończy się dany rok szkolny, jeżeli rozpoczęło naukę w danej szkole przed ukończeniem 18. roku życia.

Rozporządzenie rozkminia także sprawy w stylu „a co, jeśli jestem po rozwodzie i sytuacja jest skomplikowana?”. Jeśli więc ktoś chce coś więcej wiedzieć w tej materii, odsyłam do niego (nie jest długie, da się przeżyć, naprawdę – tu jest link do rozporządzenia).

Od kiedy i gdzie składać wnioski?

Cały czas mówimy o projekcie, przypominam. Według aktualnych informacji od lipca składanie wniosków będzie możliwe za pośrednictwem strony rządowej, czyli tu: https://empatia.mpips.gov.pl/. Potem (czyli od sierpnia) będzie też możliwe złożenie wniosków w odpowiednich do miejsca zamieszkania urzędach gminy. Czy w jeszcze jakiś inny sposób – tego się dowiemy, musimy zaczekać na finalne ustalenia.

W przypadku dzieci pozostających w pieczy zastępczej – w powiatowym centrum pomocy rodzinie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się.

Projekt nie przewiduje składania wniosków poprzez bankowość internetową, czyli nie można zrobić tak jak ze świadczeniem 500+.

Przyznanie świadczenia nie wymaga podjęcia decyzji przez dany urząd. Rodzic/opiekun prawny składa wniosek (we wniosku trzeba wskazać PESEL dziecka), z wnioskiem oświadczenie o objęciu dziecka obowiązkiem szkolnym (czyli że uczęszcza już do szkoły). I już. Decyzji natomiast wymaga odmowa wypłacenia świadczenia. Dany organ musi wtedy określić, dlaczego tego nie zrobi.

Na co można wydać pieniądze w ramach programu „Dobry Start”?

W założeniu są to pieniądze, które mają pomóc w przygotowaniu dziecka do rozpoczęcia roku szkolnego, czyli posłużyć zakupowi elementów szeroko rozumianej wyprawki, jednak nie ma żadnych informacji co do tego, czy wydatki będą w jakikolwiek sposób weryfikowane.

I tyle na razie. Do strony ministerialnej jako do najbardziej właściwego źródła informacji, zawierającego dokumenty, do których można (a nawet należy) zerknąć już odesłałam. Czekamy na dalszy rozwój wypadków.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here